Adatkezelési tájékoztató GDPR

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Elektro Unique Kft.(Bp., 1092, Ráday u.26., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő)
mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Elektro Unique Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a www.momenti.hu/adatvedelem címen.

Az Elektro Unique Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti
közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg
nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Elektro Unique Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását. Az Elektro Unique Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.

Az Elektro Unique Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, office@momenti.hu elérhetőségeken léphet
kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Elekro Unique Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt az <xy> személyes adatokkal
együtt az adatközléstől számított legfeljebb <xy> év elteltével töröl.

Név: Elektro Unique Kft.
Székhely:Bp. 1092, Ráday u.26.
Cégjegyzékszám:Cg.01-09-728156
A bejegyző bíróság megnevezése:Fővárosi Bíróság
Adószám:13299073-2-43
Telefonszám:06 70 3314899
E-mail: office@momenti.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: M. Thurzó Judit
Telefonszám:06 70 3143737

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.2 Technikai adatok

Az Elektro Unique Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

● az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
● hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
● változatlansága igazolható (adatintegritás);
● a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Elektro Unique Kft.az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

AzElektro Unique Kft.olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Elektro Unique Kft. az adatkezelés során megőrzi

● a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
● a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
● a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

● információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
● megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
● megkönnyítik a weboldal használatát;
● minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék
az Elektro Unique Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)
befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Elektro Unique Kft.weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit
is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Elektro Unique
Kft.információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a

látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a
felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a
látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében
maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Számlázási és szállítási név és cím, telefonszám, e-mail. Cég esetén adószám.
3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Név, cím, e-mail, telefonszám.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélre való fel- és leiratkozás lehetőségei megvan adva. Az ügyfélnek továbbra is
lehetősége van az opt-out-ra!

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Vevő neve eladás eladás, szállítás állandó
Szállítási cím eladás eladás, szállítás állandó

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Az Elektro Unique Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve
törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések
esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában
visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Elektro Unique Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának
beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

● 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információ-szabadságról (Infotv.);
● Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) –
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
● 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény –
a számvitelről (Számv. tv.);
● 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
● 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
(Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba
hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes
kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai
adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is
megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során
személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és
melyeket az Elektro Unique Kft.rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé
tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Elektro Unique
Kft.f ér hozzá.

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Nincs információ továbbítás.

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett
módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A z Elektro Unique Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett
valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok
kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok
tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és
a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az
adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy
hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Elektro unique Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére az Elektro Unique Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat:

● személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
● az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
● az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre;
● a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
● a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
● a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a
személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a
népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Elektro Unique Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:

● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
● az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
● az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás
esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest,
Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Elektro Unique Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.